2-Konik-Hamur-Yuvarlama

Kestart - Kestart Makinası - Konik - Konik Çevirme Makinası - Konik Yuvarlama Makinası